Sakramenty i Sakramentalia

Sakramenty i Sakramentalia

Sakrament jest to znak widzialny, ustanowiony przez Pana Jezusa, który daje ludziom niewidzialną łaskę Bożą.

W Jezusie Chrystusie niewidzialny Bóg stał się nam bliski, dostępny i widzialny. Po wniebowstąpieniu Chrystusa to, „co widzialne w naszym Zbawicielu przeszło w Sakramenty” (Leon Wielki). Sakramenty uobecniają więc Chrystusa, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, Jego zbawczą miłość do człowieka, który może tej miłosci uwierzyć lub ją odrzucić.

Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka.

W każdym Sakramencie następuje spotkanie człowieka z Panem Jezusem, bo On „obecny jest mocą swoją w Sakramentach”.

Sakramentów świętych jest siedem:

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Najświętszy Sakrament
 4. Pokuta
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

Sakramentalia są to znaki święte ustanowione przez Kościół na podobieństwo sakramentów, by sprawiały skutki duchowe mocą modlitwy Kościoła.

Sakramentalia przygotowują ludzi na przyjęcie głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia.

Do sakramentaliów należą:

 • Pogrzeb Chrześcijański
 • Błogosławieństwa, które mają charakter przejściowy (błogosławienie osób, miejsc, posiłków itp.)
 • Poświęcenia, które są błogosławieństwami o charakterze trwałym (poświęcenie kościoła, ołtarza, różańca, medalika, opata, lektora, akolity itp.)
 • Egzorcyzmy, które są modlitwami skierowanymi przeciwko złym duchom, w celu ich wypędzenia.

Głównym celem sakramentów i sakramentaliów jest przygotowanie wiernych do życia wiecznego w Królestwie niebieskim

Chrzest

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu Świętym i bramą otwierającą drogę do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: ”Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę  w słowie.

Jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Chrystus Pan poucza: ”Jeśli ktoś się nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego”.

W naszej Parafii sakrament chrztu świętego udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej sprawowanej o godz. 12.30. 

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

 • rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu;
 • dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać dojrzałość do spełnienia swego zadania, posiadać przynależność do Kościoła Katolickiego i prowadzić życie zgodnie z wiarą.

Chrzestnymi nie mogą być:

 • osoby żyjące bez ślubu kościelnego
 • młodzież nie uczęszczająca na katechizację

Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy:

 • zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończyli 16 lat;
 • są katolikami bierzmowanymi, przyjęli już sakrament Eucharystii, prowadzą życie zgodne z wiara i odpowiadające funkcji jaką maja pełnić;
 • są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych;
 • nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest;
 • chrzczony nie należący do katolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolickim i to jedynie jako świadek chrztu;
 • osoby niepraktykujące, osoby żyjące ze sobą bez ślubu kościelnego, a także młodzież nie uczęszczająca na katechizację, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

Rodzice przedłożą następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • dane personalne chrzestnych;
 • zaświadczenia stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni;
 • w przypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu na katechizację.

Bierzmowanie

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania /ochrzczeni/ jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem   i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

„Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” /J 14,26/.

Chrześcijanin odrodzony przez chrzest, zostaje przez bierzmowanie umocniony,  a w Eucharystii otrzymuje pokarm nadprzyrodzony. Bierzmowany zostaje ściśle związany z Kościołem, bierze czynny udział w jego zbawczej misji.

Jako sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim; nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata. Bierzmowany wchodzi  w osobisty kontakt z Duchem Świętym, który wymaga i rozwija siedem swoich darów.

 • Kandydat do bierzmowania uczestniczy w przygotowaniach w parafii zamieszkania i uczęszcza na lekcje religii.
 • Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski uświęcającej.
 • Poszczególnym bierzmowanym towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do tego sakramentu, przedstawia biskupowi i pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych.
 • Ze względu na związek tego sakramentu ze chrztem świętym wypada by świadkami byli rodzice chrzestni, a gdyby to było niemożliwe rodzice naturalni osoby bierzmowanej.
 • Świadkiem może być także inna osoba, która sama przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i Eucharystia), jest religijnie praktykująca i prowadzi życie zgodne z wiara i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić.

Eucharystia

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa Pana, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnota w Ofierze naszego Pana.

Pierwsza Komunia święta dla dzieci klas III – 5 maja 2024 roku.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy piątek po Mszy świętej sprawowanej o godz. 18.00 do godz. 20.00

Pokuta i Pojednanie

Sakrament uzdrowienia

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od Miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”.

 • Spowiadamy każdego dnia od pół godziny przed każdą Mszą świętą.
 • W pierwszy czwartek miesiąca spowiedź dzieci i młodzieży od godz. 17.00
 • W pierwszy piątek miesiąca spowiedź dorosłych od godz. 17.00
 • Dodatkowa okazja do spowiedzi świętej w każdy piątek podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 19.30 – do godz. 20.00
 • Ponadto istnieje możliwość umówienia się na spowiedź lub rozmowę.

Sakrament uzdrowienia

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”.

 • Obowiązek troski o posługę sakramentalną wobec osób obłożnie chorych i osób w podeszłym wieku, spoczywa na osobach im najbliższych: rodzinie, prawnych opiekunach, sąsiadach. Winna ona obejmować umożliwienie im skorzystania z sakramentu pokuty, Komunii świętej i namaszczenia chorych, zwłaszcza przed Bożym Narodzeniem i świętami Wielkanocnymi.
 • Sakramentu chorych udzielam na każde wezwanie.
 • Z posługą sakramentalną do chorych udajemy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.30
 • Chorych można zgłaszać w biurze parafialnym lub zakrystii.
 • Pragnę Was, kochani Parafianie, uwrażliwić na to, byście brali pod uwagę potrzeby religijne Waszych chorych i nie zwlekali z zaproszeniem kapłana  z posługą sakramentalną. Niestety zdarza się, że przychodzimy z posługą wówczas, gdy osoba podeszła w latach nie potrafi należycie wyspowiadać się i w pełni świadomie przyjąć namaszczenie chorych i Komunię świętą.
 • Przy okazji – by nie wzbudzić niepotrzebnych lęków – pamiętajmy, że wizyta kapłana nie jest „ostatnią posługą”, ale ma na celu duchowe pokrzepienie i podźwignięcie człowieka.
 • Kapłana przyjmujemy w pomieszczeniu, w którym znajduje się stół nakryty białym obrusem, na którym umieszczony jest krzyż i świece.

Sakrament w służbie komunii

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. „ Związek małżeński zawarty w Kościele Katolickim jest sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do biura parafialnego na trzy miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni przedłożą następujące dokumenty:

 • świadectwo chrztu świętego / aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jego doręczeniem;
 • świadectwo bierzmowania;
 • dowód osobisty;
 • ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej;
 • zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej;
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym narzeczonych;
 • osoby nieletnie /przed ukończeniem 18 roku życia/ muszą przedstawić zezwolenie sądu i pisemną zgodę rodziców;
 • wdowiec lub wdowa – odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z USC jak i z parafii zamieszkania;
 • narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego trzy miesiące przed ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego.

Pogrzeb chrześcijański

Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”.

Przed powiadomieniem innych o uroczystościach pogrzebowych, należy ustalić dzień i godzinę w biurze parafialnym lub telefonicznie z Ks. Proboszczem – tel. 606 764 465